| |
Deutsch

↑ Oto Melara R 2.5 Gorgona (1982)

 OTO MELARA R.2.5.Robotized System (1994)

OTO MELARA R.2.5.Robotized System (1994)

Oto Melara R 2.5 Gorgona (1982)
Oto Melara R 2.5 Gorgona (1982)
Oto Melara R 2.5 Gorgona (1982)
Oto Melara R 2.5 Gorgona (1982)
Oto Melara R 2.5 Gorgona (1982)
Oto Melara R 2.5 Gorgona (1982)
Oto Melara R 2.5 Gorgona (1982)
 OTO MELARA R.2.5.Robotized System (1994)
Bilder: Wheels & Tracks, 1985-12 via sobchak.wordpress.com