| |
Deutsch

↑ 1954 GM XP-21 Firebird

GM XP-21 Firebird-I, 1953 - Photo by Michael Furman

GM XP-21 Firebird-I, 1953 - Photo by Michael Furman

GM XP-21 Firebird, 1954
GM XP-21 Firebird, 1954
GM XP-21 Firebird-I, 1953 - Photo by Michael Furman
GM XP-21 Firebird-I, 1953 - Photo by Michael Furman
GM XP-21 Firebird, 1954
GM XP-21 Firebird, 1954
GM XP-21 Firebird, 1954
GM XP-21 Firebird, 1954
GM XP-21 Firebird, 1954
GM XP-21 Firebird, 1954
Harley Earl with Firebird I
GM XP-21 Firebird, 1954
GM XP-21 Firebird, 1954
GM XP-21 Firebird, 1954
GM XP-21 Firebird, 1954
GM XP-21 Firebird, 1954
GM XP-21 Firebird, 1954
GM XP-21 Firebird, 1954
GM XP-21 Firebird, 1954
GM XP-21 Firebird, 1954
GM XP-21 Firebird, 1954 - Brochure
GM XP-21 Firebird, 1954
GM XP-21 Firebird, 1954
GM XP-21 Firebird - Model, 1952-53
GM Dart Design Proposal by Carl Renner, 1954
Bilder: GM; Collections of The Henry Ford; www.conklinsystems.com