| |
Deutsch

↑ Pagani Huayra Roadster (2017): Суперкар за 2,3 миллиона евро

Pagani Huayra Roadster (2017)

Pagani Huayra Roadster (2017)

Pagani Huayra Roadster (2017)
Pagani Huayra Roadster (2017)
Pagani Huayra Roadster (2017)
Pagani Huayra Roadster (2017)
Pagani Huayra Roadster (2017)
Pagani Huayra Roadster (2017)
Pagani Huayra Roadster (2017)
Pagani Huayra Roadster (2017)
Pagani Huayra Roadster (2017)
Pagani Huayra Roadster (2017)
Pagani Huayra Roadster (2017)
Pagani Huayra Roadster (2017)
Pagani Huayra Roadster (2017)
Pagani Huayra Roadster (2017)
Pagani Huayra Roadster (2017)
Pagani Huayra Roadster (2017)
Pagani Huayra Roadster (2017)
Pagani Huayra Roadster (2017)
Pagani Huayra Roadster (2017)
Pagani Huayra Roadster (2017) - Interior
Pagani Huayra Roadster (2017) - Interior
Pagani Huayra Roadster (2017) - Interior
Pagani Huayra Roadster (2017) - Design Sketch
Pagani Huayra Roadster (2017) - Design Sketch
Pagani Huayra Roadster (2017) - Interior Design Sketch
Bilder: Pagani Automobili S.p.A.