|
English
|

↑ Masaru Tatsuki: Dekotora - Хром и неон

Images: From the “Decotora” photo book. © Masaru Tatsuki