↑ 1993 Daihatsu Dash 21 (EV Sedan)

Daihatsu Dash 21 (EV Sedan), 1993

Daihatsu Dash 21 (EV Sedan), 1993

Daihatsu Dash 21 (EV Sedan), 1993
Daihatsu Dash 21 (EV Sedan), 1993
Daihatsu Dash 21 (EV Sedan), 1993
Иллюстрации: Daihatsu