↑ 2005 Chrysler Akino

Chrysler Akino, 2005 - Designer: Akino Tsuchiya

Chrysler Akino, 2005 - Designer: Akino Tsuchiya

Chrysler Akino, 2005
Chrysler Akino, 2005
Chrysler Akino, 2005
Chrysler Akino, 2005
Chrysler Akino, 2005
Chrysler Akino, 2005
Chrysler Akino, 2005
Chrysler Akino, 2005
Chrysler Akino, 2005
Chrysler Akino, 2005
Chrysler Akino, 2005
Chrysler Akino, 2005
Chrysler Akino, 2005
Chrysler Akino, 2005
Chrysler Akino, 2005
Chrysler Akino, 2005
Chrysler Akino, 2005
Chrysler Akino, 2005
Chrysler Akino, 2005 - Designer: Akino Tsuchiya
Иллюстрации: DaimlerChrysler.