↑ 2009 Mitsubishi Concept PX-MiEV

Mitsubishi Concept PX-MiEV, 2009

Mitsubishi Concept PX-MiEV, 2009

Mitsubishi Concept PX-MiEV, 2009
Mitsubishi Concept PX-MiEV, 2009
Mitsubishi Concept PX-MiEV, 2009
Mitsubishi Concept PX-MiEV, 2009
Mitsubishi Concept PX-MiEV, 2009
Mitsubishi Concept PX-MiEV, 2009
Mitsubishi Concept PX-MiEV, 2009
Mitsubishi Concept PX-MiEV, 2009
Mitsubishi Concept PX-MiEV, 2009
Mitsubishi Concept PX-MiEV, 2009
Mitsubishi Concept PX-MiEV, 2009
Иллюстрации: Mitsubishi