↑ 2013 Mitsubishi Concept XR-PHEV

Mitsubishi Concept XR-PHEV, 2013 - Interior

Mitsubishi Concept XR-PHEV, 2013 - Interior

Mitsubishi Concept XR-PHEV, 2013
Mitsubishi Concept XR-PHEV, 2013
Mitsubishi Concept XR-PHEV, 2013
Mitsubishi Concept XR-PHEV, 2013
Mitsubishi Concept XR-PHEV, 2013
Mitsubishi Concept XR-PHEV, 2013
Mitsubishi Concept XR-PHEV, 2013
Mitsubishi Concept XR-PHEV, 2013
Mitsubishi Concept XR-PHEV, 2013
Mitsubishi Concept XR-PHEV, 2013
Mitsubishi Concept XR-PHEV, 2013
Mitsubishi Concept XR-PHEV, 2013 - Design Sketch
Mitsubishi Concept XR-PHEV, 2013 - Design Sketch
Mitsubishi Concept XR-PHEV, 2013 - Design Sketch
Mitsubishi Concept XR-PHEV, 2013 - Interior
Mitsubishi Concept XR-PHEV, 2013 - Interior
Mitsubishi Concept XR-PHEV, 2013 - Layout
Иллюстрации: Mitsubishi