↑ Mitsuoka Orochi: Змей Горыныч

Mitsuoka Orochi Roadster, 2005

Mitsuoka Orochi Roadster, 2005

Mitsuoka Orochi, 2001
Mitsuoka Orochi, 2001
Mitsuoka Orochi, 2001
Mitsuoka Orochi, 2001
Mitsuoka Orochi
Mitsuoka Orochi
Mitsuoka Orochi
Mitsuoka Orochi Roadster, 2005
Mitsuoka Orochi Roadster, 2005
Mitsuoka Orochi Roadster, 2005
Mitsuoka Orochi Roadster, 2005
Mitsuoka Orochi Roadster, 2005
Mitsuoka Orochi Roadster, 2005
Mitsuoka Orochi Roadster, 2005
Mitsuoka Orochi Roadster, 2005